Temporada 2012-2013


El CAR té signat un conveni amb les Piscines Picornell per oferir condicions ventatjoses pels socis del club.


Davant de l'interés mostrat per molts socis, el CAR té signat un acord de col·laboració amb les Piscines Bernat Picornell. Aquest conveni permet als socis del CAR abonar-se a les Picornell en condicions ventatjoses, a un preu més reduït que el preu públic general.

Si us voleu apuntar, cal que demaneu a la Junta Directiva un certificat de pertinença al club, que haureu d'entregar a la secretaria de les Piscines Picornell en el moment de formalitzar la vostra inscripció.

El principals termes de l'acord son els següents:

• Matrícula gratuïta.

• D'1 a 20 abonats del Club Atlètic Running: 20% de descompte (situació actual 2022 per socis CAR: 38,00€/mes, descompte inclòs) .

• A partir dels 21 abonats del Club Atlètic Running: 30% descompte.

• El percentatge de descompte corresponent sempre s'aplicarà sobre el preu de l'abonament segons la tarifa vigent.

• El bonus serà aplicable exclusivament al titular de l'abonament.

 

 

ACORD DE COL·LABORACIÓ CLUB ATLÈTIC RUNNING - AIGUA, ESPORTS i SALUT, SL

 Barcelona, 2 de gener 2020

REUNITS

D'una part,

En Jordi Cabanas Ferrer, major d'edat, proveït de DNI N0 36.968.562-H, actuant en qualitat d'administrador de la societat mercantil AIGUA, ESPORTS i SALUT, S.L. (en endavant, AES), amb domicili a ľAvinguda de l'Estadi 30-38 de Barcelona i CIF N0 B-62849674, fent ús de les facultats conferides al seu favor.

I d'altre,

En Xavier Capdevila Vázquez, major d'edat, proveït de DNI 36.505.041, actuant en qualitat de legal representant de l'entitat CLUB ATLÈTIC RUNNING amb domicili al Carrer Elkano 24, baixos de Barcelona i NIF N0 G-58056904, fent ús de les facultats conferides al seu favor.

Ambdues parts, reconeixent mútuament la representació amb la que actuen i la capacitat suficient per a celebrar el present Acord de Col·laboració,

EXPOSEN

I) Que el Club Atlètic Running es una associació privada dedicada al foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva.

II) Que AES es la societat concesionaria encarregada de la gestió de les Piscines Bernat Picornell dedicada a l'explotació de centres esportius.

Per tot això, les parts convenen subscriure el present Acord de Col·laboració que es regirà pel que estableixen les següents:

ESTIPULACIONS

PRIMERA

Mitjançant el present contracte, les parts acorden col·laborar per tal d'oferir, per part d' AES els descomptes i serveis que s'han d'assenyalar en les següents estipulacions, en els termes i condicions que es pacten en aquest acord de col·laboració.

SEGONA

AES es compromet a oferir i mantenir, durant la vigència del present acord o de qualsevol de Ies seves possibles pròrrogues, a favor dels associats, les següents ofertes en el seu centre del CEM Piscines Bernat Picornell:

• Matrícula gratuïta.

• D'1 a 20 abonats del Club Atlètic Running: 20% de descompte.

• A partir dels 21 abonats del Club Atlètic Running: 30% descompte.

• El percentatge de descompte corresponent sempre s'aplicarà sobre el preu de l'abonament segons la tarifa vigent.

Per poder beneficiar-se dels descomptes i gratuïtats establerts, els associats s'hauran d'acreditar com a tals, mitjançant un carnet, una targeta o qualsevol altre document acreditatiu expedit per l'associació.

TERCERA

El present acord tindrà una vigència d'un (1) any a comptar des de la data de la seva signatura i es renovarà automàticament per períodes successius, llevat preavís per escrit de qualsevol de les parts amb un (1) mes d'antelació a la data en que es vulgui fer efectiva l'extinció del contracte.

Serà causa de resolució del present acord l'incompliment de les obligacions assumides per qualsevol de les parts. La resolució de l'acord per incompliment de les parts de qualsevol de les seves obligacions no comportarà cap tipus de dret a la part complidora a percebre una indemnització per danys i perjudicis, ni per qualsevol altre concepte.

QUARTA

El seguiment del desenvolupament i compliment d'aquest acord, correspon a una persona designada per Piscines Bernat Picornell i una altra designada pel Club Atlètic Running. 

QUINTA

Les parts se sotmeten a Ia jurisdicció dels Jutjats і Tribunals de Barcelona per a la resolució de Ies controvèrsies que es derivin de ľ'interpretació o compliment del present contracte, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest contracte per duplicat i a un sol efecte, al lloc i dates assenyalats en l'encapçalament.

 

Jordi Cabanas Ferrer AIGUA, ESPORTS i SALUT, SL

Xavier Capdevila Vázquez CLUB ATLÈTIC RUNNING

 

Descarrega't el fitxer de la signatura del conveni.

 

 

Galeria d'imatges

Equipacions de competició i catàleg

Contacta amb nosaltres!

Club Atlètic Running

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

NIF: G58056904

Seu social

c/ Elkano, 24. 08004 Barcelona

Pista Les Tres Xemeneies

c/ Vila i Vilà, 34. 08004 Barcelona

 

Patrocinadors

Entitats amigues

 

Col·laboradors

Properes activitats

27/11/2022 10ª jornada Atleta-10. Jean Bouin.

27/11/2022 10ª jornada Marxes-10. Caminada de Castellterçol.

17/12/2022 Esmorzar de germanor al CC El Sortidor.

22/12/2022 Esmorzar de Nadal a les Tres Xemeneies.

21/01/2023 Assamblea General de Socis del CAR.

22/01/2023 1ª jornada Atleta-10. Cursa Barri de Sant Antoni.

05/12/2023 2a jornada Atleta-10. Mitja Marató i 10km de Granollers.

26/02/2023 Entrenament 30km per la Marató de Barcelona.

19/03/2023 3a jornada Atleta-10. Marató de Barcelona.

Àlbums Els Matins de Montjuïc

Comunicacions i notícies

  • Servei d'entrenador de grup

    El CAR subvenciona un servei d'entrenador de grup pels socis del club.

  • Fes-te soci!

    Us convidem a fer-vos socis del nostre club d'atletisme. Això us permetrà gaudir de l'esport i les diverses activitats organitzades entre tots. Podràs gaudir, a més a més, de tots els avantatges i...

  • Conveni amb les Piscines Picornell

    El CAR té signat un conveni amb les Piscines Picornell per oferir condicions ventatjoses pels socis del club.

Top5 Atleta 10

1.

-
Pedro López Álvarez
496.30 punts

2.

-
José Luis Páez Sedano
449.51 punts

3.

-
Celia Merchán Martín
447.49 punts

4.

-
Joan Miquel Valverde Moya
442.37 punts

5.

-
Victor Gutiérrez Gómez
426.87 punts

Veure més...

Top5 Marxes 10

1.

-
Miquel Bofarull Rodríguez
10.00 punts

2.

-
Joan Piquer Cotonat
9.00 punts

3.

-
Carles Barceló Camarero
9.00 punts

4.

-
Antoni Pacheco Lopez
9.00 punts

5.

-
Hèctor Pujol Colom
9.00 punts

Veure més...