Conveni Piscines Picornell

Barcelona, 1 de maig de 2015

 

ACORD DE COL·LABORACIÓ CLUB ATLÈTIC RUNNING - AIGUA, ESPORTS i SALUT, SL

REUNITS

D'una part,

En Jordi Cabanas Ferrer, major d'edat, proveït de DNI N0 36.968.562-H, actuant en qualitat d'administrador de la societat mercantil AIGUA, ESPORTS i SALUT, S.L. (en endavant, AES), amb domicili a ľAvinguda de l'Estadi 30-38 de Barcelona i CIF N0 B-62849674, fent ús de les facultats conferides al seu favor.

I d'altre,

En Xavier Capdevila Vázquez, major d'edat, proveït de DNI 36.505.041, actuant en qualitat de legal representant de l'entitat CLUB ATLÈTIC RUNNING amb domicili al Carrer Elkano 24, baixos de Barcelona i NIF N0 G-58056904, fent ús de les facultats conferides al seu favor.

Ambdues parts, reconeixent mútuament la representació amb la que actuen i la capacitat suficient per a celebrar el present Acord de Col·laboració,

EXPOSEN

I) Que el Club Atlètic Running es una associació privada dedicada al foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva.

II) Que AES es la societat concesionaria encarregada de la gestió de les Piscines Bernat Picornell dedicada a l'explotació de centres esportius.

Per tot això, les parts convenen subscriure el present Acord de Col·laboració que es regirà pel que estableixen les següents:

ESTIPULACIONS

PRIMERA

Mitjançant el present contracte, les parts acorden col·laborar per tal d'oferir, per part d' AES els descomptes i serveis que s'han d'assenyalar en les següents estipulacions, en els termes i condicions que es pacten en aquest acord de col·laboració.

SEGONA

AES es compromet a oferir i mantenir, durant la vigència del present acord o de qualsevol de Ies seves possibles pròrrogues, a favor dels associats, les següents ofertes en el seu centre del CEM Piscines Bernat Picornell:

• Matrícula gratuïta.

• D'1 a 20 abonats del Club Atlètic Running: 20% de descompte.

• A partir dels 21 abonats del Club Atlètic Running: 30% descompte.

• El percentatge de descompte corresponent sempre s'aplicarà sobre el preu de l'abonament segons Ia tarifa vigent.

• A més, Piscines Bernat Picornell, concedirà un bonus d'un mes de gratuïtat addicional un cop transcorregut un any de permanència ininterromput en el centre.(Aquest es farà efectiu a mes vençut del període cobert).

• El bonus serà aplicable exclusivament al titular de l'abonament.

Per poder beneficiar-se dels descomptes i gratuïtats establerts, els associats s'hauran d'acreditar com a tals, mitjançant un carnet, una targeta o qualsevol altre document acreditatiu expedit per l'associació.

TERCERA

El present acord tindrà una vigència d'un (1) any a comptar des de la data de la seva signatura i es renovarà automàticament per períodes successius, llevat preavís per escrit de qualsevol de les parts amb un (1) mes d'antelació a la data en que es vulgui fer efectiva l'extinció del contracte.

Serà causa de resolució del present acord l'incompliment de les obligacions assumides per qualsevol de les parts. La resolució de l'acord per incompliment de les parts de qualsevol de les seves obligacions no comportarà cap tipus de dret a la part complidora a percebre una indemnització per danys i perjudicis, ni per qualsevol altre concepte.

CUARTA

El seguiment del desenvolupament i compliment d'aquest acord, correspon a una persona designada per Piscines Bernat Picornell i una altra designada pel Club Atlètic Running. 

QUINTA

Les parts se sotmeten a Ia jurisdicció dels Jutjats і Tribunals de Barcelona per a la resolució de Ies controvèrsies que es derivin de ľ'interpretació o compliment del present contracte, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest contracte per duplicat i a un sol efecte, al lloc i dates assenyalats en l'encapçalament.

 

Jordi Cabanas Ferrer AIGUA, ESPORTS i SALUT, SL

Xavier Capdevila Vázquez CLUB ATLÈTIC RUNNING

 

Descarrega't el fitxer de la signatura del conveni.

 

 

Galeria d'imatges

Equipacions de competició i catàleg

Contacta amb nosaltres!

Club Atlètic Running

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

NIF: G58056904

Seu social

c/ Elkano, 24. 08004 Barcelona

Pista Les Tres Xemeneies

c/ Vila i Vilà, 34. 08004 Barcelona

 

Properes activitats

02/12/2018 Jornada 4 Atleta 10. Cursa Barcelona En Marxa Contra el Càncer. 10km  i 5km

16/12/2018 Jornada 4 de Marxes. Plaça Mireia.

20/12/2018 Esmorzar de Nadal.

20/01/2019 Jornada 5 Atleta 10. Cursa Barri de Sant Antoni.

02/02/2019 Assamblea General de Socis.

10/02/2019 Jornada 6 Atleta 10. Mitja Marató de Barcelona.

17/02/2019 Entrenament de Premià de Mar. 30km

22/02/2019 Pujada nocturna a La Mola.

10/03/2019 Jornada 7 Atleta 10. Marató de Barcelona.

28/04/2019 Jornada 8 Atleta 10. Cursa de la Talaia. Vilanova i la Geltrú. 13km i 25km

12/05/2019 Jornada 9 Atleta 10. Cursa CAR de Collserola.

24/05/2019 Caminada noctura a Can Jané.

01/06/2019 Celebració 40 Aniversari CA RUNNING.

16/06/2019 Jornada 10 Atleta 10. Cursa 3 Municipis. A CONFIRMAR.

Àlbums Els Matins de Montjuïc

Comunicacions i notícies

Top5 Atleta 10

1.

-
Pedro López Álvarez
330.39 punts

2.

-
Marcello Peres
311.02 punts

3.

-
Victor Gutiérrez Gómez
303.32 punts

4.

-
Joan Miquel Valverde Moya
302.13 punts

5.

-
David Segarra Verdú
278.41 punts

Veure més...

Top5 Marxes 10

1.

-
Antoni Pacheco Lopez
3.00 punts

2.

-
Hèctor Pujol Colom
3.00 punts

3.

-
Joan Frechilla Valles
3.00 punts

4.

-
Fernando Zurita Vidal
3.00 punts

5.

-
Carles Barceló Camarero
2.00 punts

Veure més...