Conveni Piscines Picornell

Barcelona, 2 de gener 2020

 

ACORD DE COL·LABORACIÓ CLUB ATLÈTIC RUNNING - AIGUA, ESPORTS i SALUT, SL

REUNITS

D'una part,

En Jordi Cabanas Ferrer, major d'edat, proveït de DNI N0 36.968.562-H, actuant en qualitat d'administrador de la societat mercantil AIGUA, ESPORTS i SALUT, S.L. (en endavant, AES), amb domicili a ľAvinguda de l'Estadi 30-38 de Barcelona i CIF N0 B-62849674, fent ús de les facultats conferides al seu favor.

I d'altre,

En Xavier Capdevila Vázquez, major d'edat, proveït de DNI 36.505.041, actuant en qualitat de legal representant de l'entitat CLUB ATLÈTIC RUNNING amb domicili al Carrer Elkano 24, baixos de Barcelona i NIF N0 G-58056904, fent ús de les facultats conferides al seu favor.

Ambdues parts, reconeixent mútuament la representació amb la que actuen i la capacitat suficient per a celebrar el present Acord de Col·laboració,

EXPOSEN

I) Que el Club Atlètic Running es una associació privada dedicada al foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva.

II) Que AES es la societat concesionaria encarregada de la gestió de les Piscines Bernat Picornell dedicada a l'explotació de centres esportius.

Per tot això, les parts convenen subscriure el present Acord de Col·laboració que es regirà pel que estableixen les següents:

ESTIPULACIONS

PRIMERA

Mitjançant el present contracte, les parts acorden col·laborar per tal d'oferir, per part d' AES els descomptes i serveis que s'han d'assenyalar en les següents estipulacions, en els termes i condicions que es pacten en aquest acord de col·laboració.

SEGONA

AES es compromet a oferir i mantenir, durant la vigència del present acord o de qualsevol de Ies seves possibles pròrrogues, a favor dels associats, les següents ofertes en el seu centre del CEM Piscines Bernat Picornell:

• Matrícula gratuïta.

• D'1 a 20 abonats del Club Atlètic Running: 20% de descompte.

• A partir dels 21 abonats del Club Atlètic Running: 30% descompte.

• El percentatge de descompte corresponent sempre s'aplicarà sobre el preu de l'abonament segons la tarifa vigent.

• El bonus serà aplicable exclusivament al titular de l'abonament.

Per poder beneficiar-se dels descomptes i gratuïtats establerts, els associats s'hauran d'acreditar com a tals, mitjançant un carnet, una targeta o qualsevol altre document acreditatiu expedit per l'associació.

TERCERA

El present acord tindrà una vigència d'un (1) any a comptar des de la data de la seva signatura i es renovarà automàticament per períodes successius, llevat preavís per escrit de qualsevol de les parts amb un (1) mes d'antelació a la data en que es vulgui fer efectiva l'extinció del contracte.

Serà causa de resolució del present acord l'incompliment de les obligacions assumides per qualsevol de les parts. La resolució de l'acord per incompliment de les parts de qualsevol de les seves obligacions no comportarà cap tipus de dret a la part complidora a percebre una indemnització per danys i perjudicis, ni per qualsevol altre concepte.

QUARTA

El seguiment del desenvolupament i compliment d'aquest acord, correspon a una persona designada per Piscines Bernat Picornell i una altra designada pel Club Atlètic Running. 

QUINTA

Les parts se sotmeten a Ia jurisdicció dels Jutjats і Tribunals de Barcelona per a la resolució de Ies controvèrsies que es derivin de ľ'interpretació o compliment del present contracte, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest contracte per duplicat i a un sol efecte, al lloc i dates assenyalats en l'encapçalament.

 

Jordi Cabanas Ferrer AIGUA, ESPORTS i SALUT, SL

Xavier Capdevila Vázquez CLUB ATLÈTIC RUNNING

 

Descarrega't el fitxer de la signatura del conveni.

 

 

Galeria d'imatges

Equipacions de competició i catàleg

Contacta amb nosaltres!

Club Atlètic Running

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

NIF: G58056904

Seu social

c/ Elkano, 24. 08004 Barcelona

Pista Les Tres Xemeneies

c/ Vila i Vilà, 34. 08004 Barcelona

 

Patrocinadors

Entitats amigues

 

Properes activitats

03/03/2024 3ª jornada Marxes-10. Marxa de Sant Martí de Centelles

10/03/2024 3ª jornada Atleta-10. Marató de Barcelona

07/04/2024 4ª jornada Atleta-10 i Marxes-10. Cursa de les Aixetes. Sant Feliu de Llobregat. 11km i 22km

28/04/2024 5ª jornada Atleta-10 i Marxes-10. Trail Solidaria Serra de Marina. Alella. 12km i 21km

21/07/2024 Cursa de Poble-sec 2024 

06/10/2024 Cursa Social CAR de Collserola 2024 

 

Àlbums Els Matins de Montjuïc

Comunicacions i notícies

  • Servei d'entrenador de grup

    El CAR subvenciona un servei d'entrenador de grup pels socis del club.

  • Fes-te soci!

    Us convidem a fer-vos socis del nostre club d'atletisme. Això us permetrà gaudir de l'esport i les diverses activitats organitzades entre tots. Podràs gaudir, a més a més, de tots els avantatges i...

Top5 Atleta 10

1.

-
Josep Albet Uson
151.66 punts

2.

-
Pedro López Álvarez
151.65 punts

3.

-
Pol Farré Violan
130.61 punts

4.

-
Pol Colomer Suris
127.79 punts

5.

-
Albert Tadeo Folch
113.77 punts

Veure més...

Top5 Marxes 10

1.

-
Josep Maria Queralt Miñarro
2.00 punts

2.

-
Carles Barceló Camarero
2.00 punts

3.

-
Miquel Angel Higueras Morejon
2.00 punts

4.

-
Manel Orpinell Ros
2.00 punts

5.

-
Antoni Pacheco Lopez
2.00 punts

Veure més...