Estatuts

 

Renovació dels estatuts del C.A. RUNNING

Els estatus del C.A. RUNNING s'han renovat després d'haver estat acordats per unanimitat a l'Assamblea General de Socis del 2014. S'ha tramitat la renovació amb el Consell Català de l'Esport.

Descarrega't el fitxer dels Estatuts aprovats pel Consell Català de l'Esport

 

 

Capítol primer

Denominació, objecte i disposicions generals

 

Article 1

L'entitat “CLUB ATLETIC RUNNING”, constituida en data 31 d'octubre de 1986 com a club esportiu de règim general, és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar i d'actuar i sense ànim de lucre, format per persones físiques, els objectius bàsics del qual son el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat fisica i esportiva. En tot moment, el seu funcionament s'ajustarà als principis democràtics i a les disposicions vigents.

Aquesta entitat esportiva es constitueix per temps indefinit i inicia les seves activitats en el moment de la seva constitució.

 

Article 2

El domicili social s'estableix a la localitat de Barcelona, carrer Elkano, 24, codi postal 08004, amb el número de teléfon 93 329 99 52, i amb l’adreça de correu electrònic Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. En cas de modificació del domicili social s’haurà de comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva inscripció.

 

Article 3

L'entitat "CLUB ATLETlC RUNNING" té com a objectiu la pràctica de les modalitats o disciplines esportives següents: ATLETISME. A tal efecte, s'afiliarà a la Federació Catalana d'Atletisme.

La junta directiva podrà proposar la incorporació de noves modalitats o disciplines esportives per a la seva pràctica en el si de l'entitat, la qual cosa haurà de ser aprovada per l'assamblea general.

En cas d’incorporar la pràctica de noves modalitats o disciplines esportives s‘haurà de comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva inscripció.

 

Article 4

L'àmbit principal d‘actuació radica a Barcelona, pero les activitats fisiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

 

Article 5

L‘entitat es regeix per la Llei de l'esport i per les normes reglamentàries vigents en matèria esportiva que la despleguin en cada moment, com també pels presents estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats vàlidament per l'assamblea general.

 

Capítol segon

De les sòcies i socis

 

Article 6

1. Son socis o sòcies de número les persones fisiques majors d'edat anys que han sol·licitat l'admissió a la junta directiva i han estat acceptades per aquesta.

2. Els menors de divuit anys, seran qualificats com a soci aspirants i tindran dret a l'ús de les instal·lacions socials mitjancant la quota que fixi l'assemblea i passaran automaticament a ésser soci de número en complir la majona d’edat.

3. Seran sòcies o socis honoraris aquelles persones a qui la junta directiva confereixi aquesta distinció, el que comporta un total eximent de qualsevol càrrega econòmica i tindran un lloc de preferència als actes oficials de l’entitat. 

4. Son socis familiars totes aquelles persones que depenguin economicament d'un soci de número, que satisfaci la seva quota, i convisquin amb ell o ella en un mateix domicili.

5. L'expedient d'ingrés d'un soci o sòcia consistirà en:

a. sol·licitud d‘admissio de la persona interessada, presentada mitjançant escrit a la junta directiva, en la qual hauran de fer constar les seves dades personals.

b. acord d’admissió o no de la junta directiva respecte del peticionari en la primera reunió que realitzi amb posterioritat a la sol·licitud.

6. Per acord de l'assemblea general es poden incorporar noves classes de soci o sòcia, tot regulant les condicions que han de complir les persones per adquirir aquesta categoria i els seus drets i deures. Aquest acord s’haurà de comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l‘efecte de la seva inscripció.

7. Els socis i sòcies de número tenen els drets següents:

a. Participar amb veu i vot a l'assamblea general

b. Ser elector/a i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l'entitat, d’acord amb aquests estatuts.

c. Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l'entitat.

d. lmpugnar els acords de l'assamblea general i de la junta directiva i proposar l'exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres d’aquest òrgan de govern.

e. Les persones associades tenen el dret d'ésser informades de la marxa de l'associació i, en particular, el dret de:

i. ésser informades de la identitat de les altres persones associades, del nombre d‘altes i baixes i de l'estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de l'associació.

ii. ésser informades per la junta directiva, un cop convocada l'assemblea i amb l'antelació suficient, dels assumptes que s‘hagi previst de tractar-hi, i rebre'n informació verbal durant la reunió.

iii. obtenir un exemplar dels estatus vigents i dels reglaments de régim intem, si n'hi ha.

8. La resta de socis tenen els mateixos drets que els socis de número excepte els establerts als apartats a) i b) de l'article 6.7. Pel que fa a les obligacions socials, tindran les mateixes que les previstes pels socis de número.

9. Són obligacions dels socis i sòcies de número:

a. Abonar les quotes d‘entrada, periodiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de govern competents per a la seva classe de soci o sòcia.

b. Complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l'ambit de les seves competencies.

c. Contribuir al compliment de les activitats de l'entitat, tant esportives com de participació en els òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.

d. Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l'entitat i notificar els canvis d'aquesta adreça.

10. La condició de soci o sòcia es perd:

a. Per voluntat propia comunicada formalment per escrit a la junta directiva.

b. Per sancio disclplinéria, fruit d’infraccio disciplinéria prevista, acordada per la junta directiva, amb audiencia previa a la persona interessada i la corresponent incoacio d'expedient disciplinari.

c. Pel no pagament de les quotes establertes pels organs de govern competents, amb la instruccio d'un expedient contradictori que garanteixi el tramit d'audiéncia del soci o de la sòcia.

 

Capítol tercer

Òrgans de govern, de representació i d'administració

 

Article 7

Els òrgans de govem, gestió, administració i representació son:

1. L'assamblea general.

2. La junta directiva.

 

Article 8

1. L'assamblea general es l'òrgan suprem de govern de l'entitat i els seus acords son vinculants per a tots els socis i sòcies i per a la junta directiva.

2. lntegren l'assamblea general tots els socis i sòcies de número que no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria.

3. L'assamblea general té competència especial en les materies següents:

a. Aprovar, si escau, la gestió de l'òrgan de govem, la liquidació de l'exercici vengut i el pressupost per a l'exercici econòmic següent.

b. Elegir i separar, mitjançant el vot de censura, els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.

c. Modificar els estatuts.

d. Acordar la forma i l'import de les contribucions al finançament de l'associació o al pagament de les seves despeses, establint les quotes ordinàries i d'entrada i les quotes extraordinàries o derrames.

e. Acordar la transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució de l'associació.

f. Acordar l'ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

g. Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

h. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

i. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l'associació.

4. L'assamblea general pot ser ordinària o extraordinària.

5. L'assamblea general ordinària s‘ha de reunir, com a minim, un cop l'any dins els 6 primers mesos de l’exercici econòmic per aprovar, si escau, les matèries citades en |’apartat a) del punt 3 d’aquest article.

6. L'assamblea general s'ha de reunir amb caràcter extraordinari en els casos següents:

a. Si la junta directiva ho considera convenient.

b. Si ho sol·licita un 10% dels associats. En aquest supòsit l'assamblea s'ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 

Article 9

1. L'assamblea és convocada per acord de la junta directiva, mitjancant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies naturals abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili de cada soci i socia de ple dret que integren l'assemblea.

3. Les reunions de l'assemblea general les presideix el president o presidenta de l'entitat. Si no hi és, l'ha de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta, per ordre de grau, o, en el seu defecte, el o la membre de més edat de la junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la junta directiva.

4. El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que ha de signar conjuntament amb el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

5. El resum de l'acta de l'assamblea i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis i sòcies.

 

Article 10

1. L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis i sòcies de número integrants d’aquesta.

2. El 10% dels socis i sòcies de número integrants de l'assemblea poden sol·licitar a la junta directiva la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes a tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del periode comprés entre la recepció de la convocatòria i la data en que aquest organ s’ha de reunir.

3. L’assamblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituit amb caracter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d'una nova assemblea general.

 

Article 11

1. Els socis i sòcies de número integrants de l'assemblea han d‘acreditar-se mitjançant un document públic d'acreditació de la personalitat per poder assistir a la reunió convocada i correspon un vot a cada membre.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents, llevat d’aquelles questions per a les quals aquests estatuts estableixin una majoria qualificada.

 

Article 12

1. La junta directiva és l'òrgan de govern, gestió, administració i representació de l‘entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes estatutariament, com també, gestionar el funcionament de l'entitat segons els acords de l'assamblea general.

2. La junta directiva esta formada per un nombre superior a tres persones.

3. Els càrrecs de la junta directiva son el de president o presidenta, el de secretari o secretària i el de tresorer o tresorera. A més dels càrrecs abans citats a la junta hi poden haver un, una o més vicepresident o vicepresidenta i els i les vocals que calguin. Cadascuna de les persones membres de la junta directiva ha d'ocupar un únic carrec d'aquest organ de govern.

4. L'adscripció dels carrecs de junta directiva s'ha de fer entre les sòcies i socis que la integren, segons decisió del president/a.

5. Els i les membres de la junta directiva tenen un mandat de 4 anys. Tots els carrecs directius son reelegibles sense limitacié temporal i les renovacions son totals.

6. A cada persona membre de la junta directiva li es d'aplicació l’estatut del directiu previst a la normativa esportiva d'aplicació vigent.

 

Article 13

1. El president o presidenta té la representació legal de l'entitat i en presideix els organs de l'entitat.

2. El vicepresident o vicepresidenta o els vicepresidents o vioepresidentes substituiran at president o presidenta, per ordre de grau, en cas d’absencia, vacant o malaltia.

3. El secretari o secretària ha d‘encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de redactar els documents que afectin la marxa administrativa de l’entitat i portar la base de dades de socis i socies i el fitxer d'actes.

4. El tresorer o tresorera és la persona dipositària de l‘entitat, li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sense perjudici de les competències que puguin correspondre al president o presidenta i al secretari o secretària de l'entitat.

 

Article 14

1. La junta directiva ha de ser convocada pel president o presidenta, amb una antelació minima de 2 dies al previst per a la reunio i, com a minim, s'ha de realitzar una reunió per trimestre. Restara validament constituida quan hi siguin presents la meitat dels membres que la componen.

2. Els acords de la junta directiva s'han d‘adoptar per majoria simple de les persones membres presents. En cas d'empat el vot de qui presideix és diriment.

3. Correspon al secretari o secretària estendre acta de les reunions de la junta directiva.

4. És competència de la junta directiva, de manera especial:

a. L'admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci o sòcia.

b. La convocatòria de les assamblees. 

c. La presentació a l'assamblea general de l‘informe o la memòria sobre les activitats de l'entitat, de la liquidació de l‘exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la programació per a l’exercici següent.

 

Article 15

1. Les persones que han de compondre la junta directiva han de ser elegides, en reunió d‘assemblea general, per majoria de vots mitjançant sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret.

2. Son electores i elegibles les persones que siguin sòcies de ple dret, d‘acord amb el que preveu l'article 8.2.

 

Article 16

1. La convocatòria d’eleccions correspon a la junta directiva. Aquesta convocatòria es durà a terme per acord de la junta directiva, tot tenint present que en aquest s’ha d‘incloure el seguent:

a. Determinar el dia en que es realitzara l'acte public per a la designació per sorteig dels membres de la junta electoral.

b. Fixer el termini d'exposició pública per a les persones associades del cens electoral, una vegada constituida la junta electoral, per tal que es puguin formular les reclamacions als efectes d’esmena dins del termini establert.

c. Aprovar el calendari electoral fixant el dia de celebració de l'assemblea general, en el transcurs de la qual, es procedirà a l'acte de les votacions per a l'elecció de la junta directiva.

2. Per a poder participar en les votacions, els socis s'hauran d’acreditar mitjançant el document d'identitat, de conduir o el passaport.

 

Article 17

1. La junta electoral és l'òrgan a qui correspon l‘exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’ambit electoral i estarà formada per 3 membres, un dels qual en serà president o presidenta i un altre secretari o secretària.

 

2. Ha de resoldre les questions que puguin sorgir en el procés electoral de l'entitat dins els 2 dies hàbils següents a la presentació de la reclamació per part dels socis i socies de ple dret que l'hagin plantejat.

d. Les seves resolucions es poden recorrer en el termini de 3 dies hàbils següents al de la notificació objecte de recurs o al d’aquell en que la reclamació s’entengui desestimada tàcitament perque no s'ha dictat cap resolució expressa en el termini abans citat, davant de:

a. El comité d'apel·lació de la federació esportiva catalana corresponent a l’esport principal de l’entitat si practica esport federat i està afiliada.

b. El Tribunal Català de l'Esport si l'entitat no practica esport federat i no esta afiliada a cap federació esportiva catalana.

 

Article 18

El cessament de les persones que componen la junta directiva es produeix, si es el cas, per les causes següents:

1. Acabament del mandat natural per al qual es van elegir.

2. Pèrdua de la condició de soci o sòcia de ple dret de l'entitat

3. Mort, declaració d‘absència o incapacitat que impedeixi l'exercici del càrrec.

4. Decisió disciplinària que inhabiliti la persona per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l'entitat.

5. Aprovació d'un vot de censura.

6. Per dimissió de l'interessat o interessada formalitzada per escrit.

 

Article 19

La suspensió del mandat de les persones que componen la junta directiva es produeix per les causes següents:

1. Sol·licitud de l'interessat o interessada quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la junta.

2. Suspensió de la condició de soci o sòcia.

3. Temps que duri la instrucció d'un expedient disciplinari a una persona que en sigui component, si així ho acorda la junta directiva.

4. lnhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.

 

Article 20

1. En cas de vacant per cessament, llevat per acabament natural del mandat, o per suspensio del president o presidenta, l'ha de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o els vicepresidents o vicepresidentes, per ordre de grau, o la persona de més edat de les que componen la junta.

2. Les vacants per cessament, llevat per acabament natural del mandat, o per suspensió de les persones que componen la junta directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'assemblea general que tingui lloc a l'entitat. Mentrestant, per acord de la junta directiva es pot ocupar provisionalment el càrrec vacant per un soci o sòcia de pie dret de l'entitat.

 

Article 21

 1. Per sol·licitar un vot de censura contra el president o presidenta de l'entitat, la totalitat de la junta, o qualsevol dels seus membres, ho ha de sol·licitar un minim d’un 15% dels membres de número de l'assemblea general.

2. La sol·licitud ha de presenter-se, degudament formalitzada pels socis i sòcies de número de manera que permeti la seva identificació, davant la junta directiva. Aquest òrgan, a través del secretari o secretària, ha de lliurar als sol·licitants acusament de rebuda de la petició.

3. Un cop comprovada |aadequació de la sol·licitud per part de la junta directiva, si aquesta és correcta, aquest òrgan convocara una assamblea general, d’acord amb el previst en aquests estatuts, a l'únic efecte de debatre i votar el vot de censura presentat.

4. Per tal que l'assamblea general convocada a l'únic efecte de debatre i votar el vot de censura sigui considerada vàlidament constituida hi haura d'haver una assistència minima d'1/3 dels socis i sòcies de número.

5. El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis i sòcies assistents a l'assamblea.

6. Un cop acordat el vot de censura, el president o presidenta, la totalitat de la junta directiva o les persones membres a qui afecti cessaran automàticament. 

 

Capitol quart

Régim econòmic i documental

 

Article 22

1. L'entitat es sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi, d‘acord amb els princlpis de les entitats no lucratives.

2. El patrimoni fundacional del CLUB ATLETIC RUNNING és de 60 euros.

3. Els recursos econòmics de l'entitat es nodreixen de:

a. Les quotes que fixa l'assamblea general per als seus socis i sòcies.

b. Les subvencions oficials o particulars.

c. Les donacions, les herències o els llegats.

d. Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que es puguin obtenir.

4. El CLUB ATLETIC RUNNING no podrà destinar els seus bens a fins industrials, comercials, professionals o de serveis, ni exercir activitats d'igual caràcter amb fi de repartir beneficis entre els seus socis. Els seus ingressos s’aplicaran íntegrament a la conservació del seu objecte social.

5. El CLUB ATLETIC RUNNING podrà rebre lliurament donacions que no excedeixin de la quantitat de 3.000 Euros.

6. L‘exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

7. En els comptes corrents o llibretes d‘estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorerla i el secretari/aria. Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

 

Article 23

1. lntegren el règim documental i comptable:

a. El llibre d'actes.

b. La base de dades de registre de socis i sòcies.

c. Els llibres de comptabilitat:

2. Quan l'entitat no estigui obligada a presentar la declaració de l'impost de societats, es podrà prescindir dels llibres de comptabilitat citats en el punt anterior, pero s'haurà de portar un llibre de caixa en que es detallin els ingressos i les despeses.

3. El llibre d'actes i els llibres de comptabilitat, o en el seu defecte, el llibre de caixa, han d'estar degudament enquadernats i foliats i abans d'utilitzar-los hauran d’estar legalitzats pel Registre d'entitats esportives, mitjançant diligència.

4. Quan l'entitat redacti les actes o porti els llibres de manera informatitzada haurà de presentar-los per a la seva legalització mitjançant diligència dins els 4 mesos següents a la finalització del seu exercici econòmic.

 

Capitol cinquè

Regim disciplinari

 

Article 24

El règim disciplinari de l'entitat s'estén a conéixer i decidir respecte de la jurisdicció esportiva i de les normes de conducta associativa. La jurisdicció esportiva s'exerceix en tres ambits: el disciplinari esportiu, el disciplinari competitiu, i l'electoral.

El régim disciplinari confereix als òrgans competents la possibilitat de coneixer, enjudiciar i, si escau, sancionar a tots els socis i sòcies de |'entitat, com també, als esportistes i al personal tècnic.

 

Article 25

L'exercici de la potestat disciplinària correspon:

1. Als jutges i jutgesses o els/les àrbitres, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l'àmbit disciplinari i competitiu, durant el desenvolupament d'un joc, partit o competició de caire intern associatiu.

2. A la junta directiva, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l'àmbit disciplinari i competitiu, com també respecte de les normes de conducta associativa.

 

Article 26

1. Contra els acords disciplinaris adoptats per la junta directiva, es pot interposar recurs davant:

a. El comite d'ape|·lació de la federació esportiva catalana corresponent a l‘esport principal de l‘entitat, si l'entitat practica esport federat i està afiliada, quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l'acte impugnat.

b. El Tribunal Català de l‘Esport, si l'entitat no practica esport federat i no està afiliada, quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l'acte impugnat.

c. L'autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes de conducta associativa, en el termini de 40 dies següents a la notificació de l'acte impugnat.

2. Per mitjà de reglament de règim interior, proposat per la junta directiva i aprovat per l'assamblea general, s'estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d'aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament és d'aplicació el règim disciplinari previst en el text únic de la Llei de l'Esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

 

Capitol sisè

Modificacions estructurals i liquidació

 

Article 27

Per a adoptar els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució de l'entitat és necessari que en l'assamblea general convocada a l'efecte corresponent hi siguin presents, almenys, la meitat dels socis i sòcies de ple dret.

1. Si es produeix aquest quorum d'assistència, l'acord es pot prendre per majoria simple dels assistents.

2. Si no es dona el quorum d'assistència previst en el punt anterior, en primera convocatòria, en segona convocatòria es requereix, per adoptar l'acord, la majoria dels 2/3 dels assistents.

3. Una vegada pres qualsevol dels acords de modificació estructural o pres l'acord de dissolució, s'han de comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva inscripcio, si escau.

 

Article 28

Dissolta l'entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n'hi ha, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte s'haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l'Esport, perqué acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats fisicoesportives.

 

Barcelona, 11 de febrer del 2015

Xavier Capdevila Vazquez (president) - Txema Colomer Lopez (secretari)

 

Galeria d'imatges

Equipacions de competició i catàleg

Contacta amb nosaltres!

Club Atlètic Running

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

NIF: G58056904

Seu social

c/ Elkano, 24. 08004 Barcelona

Pista Les Tres Xemeneies

c/ Vila i Vilà, 34. 08004 Barcelona

 

Patrocinadors

Entitats amigues

 

Properes activitats

21/07/2024 XXVI Cursa del Poble-sec 2024 

22/09/2024 7ª jornada Atleta-10. Cursa de la Mercè. 10km

06/10/2024 8ª jornada Atleta-10 i Marxes-10Cursa Social CAR de Collserola 2024

03/11/2024 9ª jornada Atleta-10. Cursa Popular de Sant Martí. 5km i 10km

01/12/2024 10ª jornada Atleta-10. Jean Bouin. 10km

14/12/2024 Esmorzar de Germanor. Centre Cívic El Sortidor

Àlbums Els Matins de Montjuïc

Comunicacions i notícies

  • Fes-te soci!

    Us convidem a fer-vos socis del nostre club d'atletisme. Això us permetrà gaudir de l'esport i les diverses activitats organitzades entre tots. Podràs gaudir, a més a més, de tots els avantatges i...

  • Servei d'entrenador de grup

    El CAR subvenciona un servei d'entrenador de grup pels socis del club. (servei provisionalment no disponible)

Top5 Atleta 10

1.

-
Pedro López Álvarez
475.54 punts

2.

-
Pol Farré Violan
316.38 punts

3.

-
Mariona Piquer Grima
295.39 punts

4.

-
Tram Pham
260.05 punts

5.

-
Josep Albet Uson
227.01 punts

Veure més...

Top5 Marxes 10

1.

-
Miquel Angel Higueras Morejon
6.00 punts

2.

-
Carles Barceló Camarero
5.00 punts

3.

-
Manel Orpinell Ros
5.00 punts

4.

-
Hèctor Pujol Colom
5.00 punts

5.

-
Josep Padró Maneus
5.00 punts

Veure més...